Simon Alm och Kent Ekeroth på UNT Debatt 18/4 | Sverigedemokraterna Uppsala

Simon Alm och Kent Ekeroth på UNT Debatt 18/4

Simon Alm, ordförande för Sverigedemokraterna Uppsala och gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, SD Upplands riksdagsledamot och distriktsordförande  samt Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth har idag den 18 april 2016 en debattartikel införd på UNT Debatt om den eskalerande brottsligheten och hur partiet vill lösa situationen.

Ta av silkesvantarna

00:30 | 16-04-18

DEBATT. Nu krävs en total omläggning av kriminalpolitikenpå nationell nivå, skriver Sverigedemokraterna Simon Alm och Kent Ekeroth.

I slutet av mars bestämde sig ett fyrtiotal ungdomar i Gottsunda för att ta över våldsmonopolet i stadsdelen.

Kollektivtrafik, räddningspersonal och polis möttes av stenkastning samtidigt som bilar sattes i brand. Flera busslinjer ställdes in under flera dygn, och inte ens polisen kunde utföra sitt arbete på grund av säkerhetsrisken för enskilda polistjänstemän. Kort sagt retirerade det offentliga samhället för våldsverkare och pöbelmentalitet.

De inställda busslinjerna orsakar problem i vardagen för tusentals Uppsalabor som behöver åka kollektivt för att ta sig till arbete eller skola. Hederliga och laglydiga kommuninvånare får stå tillbaka när några tiotals vandaler bestämmer sig för att sätta vitala samhällsfunktioner ur spel.

Detta fenomen är dock inget nytt i vare sig Uppsala eller andra städer i Sverige, utan har snarare brett ut sig och eskalerat på senare år.

I Gottsunda och liknande bostadsområden i Uppsala har kommunen och andra myndigheter under de senaste decennierna satsat miljarder på samhällsservice och olika förebyggande åtgärder.

Till exempel har ombyggnationen av Gottsunda centrum kostat stora belopp, och nyanländainvandrarelever får större skolresurser här än vad som tillfaller gemene skolelev. Området har prioriterats betydligt mer än andra delar av staden och framför allt avsevärt mycket mer än kommunens stora landsbygd. Ändå återkommer bilbränder, stenkastning, skottlossning och annan typ av brottslighet i Gottsunda och liknande områden titt som tätt.

Förebyggande åtgärder kan vara ett bra verktyg, men det räcker inte på långa vägar.

Polisen och domstolsväsendet måste få de resurser och befogenheter som krävs för att med kraft stävja anarki när den uppenbarar sig på detta sätt. Först då kommer brottsligheten, stenkastningen och bilbränderna att minska.

Vi bör ha förebyggande åtgärder för att leda in så många som möjligt på rätt väg samtidigt som polisen måste klara av att hantera de individer som väljer en kriminell bana. När polisen inte klarar av sin uppgift förlorar de förebyggande åtgärderna sin verkan eftersom den kriminella banan visar sig vara en fullt fungerande väg att följa utan riktiga konsekvenser.

Som konkreta åtgärder vill vi se till exempel ett förbud mot och kännbara straff för offentlig maskering, något som polisen identifierat som ett problem i just fallet med Gottsunda. Likaså måste vi få fler synliga och patrullerande poliser på gator och torg i stället för papperspoliser som ägnar sig åt utfärdande av cirkustillstånd och liknande.

Polisen och domstolarna måste få mer pengar och resurser. Kommunen, länsstyrelsen och polisen måste samarbeta mer kring offentlig kameraövervakning i utsatta miljöer. Man bör undersöka möjligheten att utfärda tillfälliga utegångsförbud vid liknande upplopp. På nationell nivå måste även utvisning av kriminella utländska medborgare bli praxis.

Uppsala ska vara en trygg kommun. Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning. Man ska kunna lita på att bussen går i tid och att turerna inte ställs in på detta sätt.

Ingen ska behöva ta bussen och vara nervös över att till exempel få glassplitter över sig. Inte heller ska någon behöva få sin bil uppeldad. Räddningstjänsten ska kunna släcka bränder utan att riskera att utsättas för attacker. Polisen ska kunna lagföra brottslingar utan att det utlöser kravalliknande situationer.

För att nå dit måste vi ha en total omläggning av kriminalpolitiken på nationell nivå, och i Uppsala kommun måste politiker och tjänstemän ta av silkesvantarna för att stävja den eskalerande brottsligheten på allvar. Det är först då som vi kan återupprätta tryggheten för vanligt folk.

Simon Alm (SD), gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige

Kent Ekeroth (SD), riksdagsledamot och kriminalpolitisk talesperson

Mer information:

Ta av silkesvantarna (unt.se, 2016-04-18)