SD Uppsala vill stoppa moskébygget i Stenhagen | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala vill stoppa moskébygget i Stenhagen

Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har idag fredagen den 11 januari 2013 via gruppledare inkommit med en motion om att stoppa det planerade moskébygget i Stenhagen.

Samrådsprocessen för detaljplanen är idag inne på sin sista dag.

SD menar att islamiseringen av Uppsala måste stoppas och att en moské i Stenhagen skulle minska områdets attraktivitet och spä på segregationen ytterligare. Detta i en stadsdel som redan idag har stora sociala och ekonomiska problem.

Se nedan för motionen i sin helhet. Diarienummer är KSN-2013-0182.

Motion om att stoppa moskébygget i Stenhagen

Uppsala har redan idag en fullskalig moské med minaret, som uppfördes i mitten av 1990-talet i den nordöstra delen av staden stick i stäv med många lokala medborgares och övriga kommuninvånarna vilja, som aldrig tillfrågades om bygget. Hade Sverigedemokraterna styrt i Uppsala kommun vid den tidpunkten hade detta emellertid inte inträffat. Nu planeras dessutom ett nytt stort moskébygge i staden, närmare bestämt i den mångkulturella stadsdelen Stenhagen i västra Uppsala.

Det är kulturföreningen Dawa i Stenhagen som skickat in en ansökan till Uppsala kommun och byggnadsnämnden, numera plan- och byggnadsnämnden, om bygglov för att uppföra en moskéliknande byggnad som man kallar för islamiskt center men som i det närmaste är att betrakta som en utbyggd och vidareutvecklad moské och fungerande som en ansats till ett samhälle i samhället.

Detta moskébygge med en totalyta på 1 200 kvadratmeter och två våningar skall till råga på allt etableras vägg i vägg med den kristna kyrkan Sankta Maria kyrka i området, som drivs av Svenska kyrkans församling Helga Trefaldighet. Föreningen Dawa försäkrar att moskébygget kommer att leda till integration och binda samman den muslimska gruppen med det övriga majoritetssamhället, men Sverigedemokraterna befarar att det är exakt motsatsen som detta projekt till slut resulterar i med ett ytterligare splittrat och segregerat samhälle.

Utöver en artikel i Upsala Nya Tidning den 22 december 2010, en kort notis i Kyrkans Tidning två veckor därpå om samma UNT-artikel, en insändare i Uppsalatidningen 11/2011 av en orolig invånare i det aktuella bostadsområdet, själv engagerad i ett av Alliansens partier, och en replik på insändaren i ett efterföljande nummer har det i den allmänna debatten varit knäpp tyst kring denna fråga. Locket har lagts på kompakt på detta känsliga område. Absolut ingenting utöver detta har rapporterats om hanteringen av ärendet i kommunen.

Både kritiska röster ifrån en lokal bostadsrättsförening samt en grupp exiliranier och andra som kommer ifrån muslimska länder, som flytt från det islamistiska förtrycket i sina forna hemländer, har protesterat mot utvecklingen i Stenhagen. I april 2011 inkom till kommunstyrelsen ett protestbrev mot bygget ifrån en grupp exiliranier, som av rädsla för utländska agenter ifrån regimen som opererar i Sverige inte ville skriva under med sina namn. Efter ytterligare en tid inkom en protestlista ifrån cirka 250 lokalbor, såväl invandrade som infödda, som inte vill se en moské i sin stadsdel.

Sverige och Uppsala har på kort tid under ett fåtal decennier gått ifrån att vara ett mycket homogent samhälle vad gäller kultur, religion, språk och andra faktorer. På 1960-talet fanns ungefär 1 000 muslimer i Sverige mot mellan 400 000 och 500 000 idag, beroende på hur man räknar. Denna minoritet är snabbt växande, troligen den snabbaste växande i Sverige, och idag är en stor del av Uppsala kommuns befolkning muslimer i någon form.

Enligt Akmal Hyder ifrån Islamiska föreningen i Uppsala, samma person som även skickat in ansökan för den planerade Stenhagenmoskén, finns idag så många som upp till 35 000 muslimer i Uppsala (UNT 2012-05-19), vilket i så fall skulle utgöra cirka 17,5 procent av befolkningen på drygt 200 000 i kommunen och en ännu större andel i Uppsala tätort, vilket det framför allt rör sig om.

Oavsett det exakta antalet innebär detta faktum, nämligen att den muslimska minoriteten växer, också att det svenska samhället anpassas efter de krav och påbud som åberopas eftersom de övriga partierna önskar se en sådan utveckling. Sverigedemokraterna å andra sidan menar att det är viktigt att i detta läge förhindra en islamisering av samhället för att istället bejaka, tillvarata och slå vakt om den svenska kulturen och identiteten samt den svenska och västerländska synen på olika fri- och rättigheter, exempelvis yttrandefrihet, demokrati, kvinnors rättigheter, djurrätt och sexuella minoriteter.

Vi ser redan idag stora sociala, ekonomiska och kulturella problem i bostadsområden med stort utanförskap som Stenhagen, Gottsunda, Gränby, Sävja med flera i Uppsala som ett resultat av den vidlyftiga mångkulturella massinvandrings- och integrationspolitiken. I Sverige som helhet finns det över 150 sådana områden. Sverigedemokraterna vill förebygga att det skapas parallella samhällen och att områden som Stenhagen ytterligare förlorar i attraktivitet och att vissa grupper därför flyttar därifrån medan andra tillkommer och fastighetsvärdena går ned. Utöver detta tillhör inte fullskaliga moskéer eller liknande byggnadsprojekt den svenska byggnadstraditionen och utgör ett mycket främmande inslag i den svenska gatubilden.

Under de senaste åren har vi sett en oroande utveckling i Uppsala med exempelvis de islamistiska mordförsöken på konstnären Lars Vilks i Uppsala 2010, muslimska friskolor som etablerar sig i Uppsala, muslimsk könssegregation på fritidsgårdar och förskolor i Gottsunda, muslimska badtider för kvinnor på Gottsundabadet, de muslimska protesterna med ett tusental deltagare vid UNT-huset 2007 mot demokrati, yttrandefrihet och tryckfrihet när tidningen publicerade de omtalade Muhammedbilderna, att högstadieelever i Uppsala tvingas åka till Uppsala moské och under slöjtvång lyssna till hatpredikningar, att halalslaktat kött serveras på kommunens skolor med mera.

Folkpartiet och lokala moderater i Uppsala har föreslagit att man skall tillåta böneutrop ifrån moskéers minarter som den i Uppsala moské. År 2006 greps tre islamister för att ha planerat ett terrorattentat mot Livets Ord i Uppsala. Vid samma kristna församling genomfördes 2009 en antisemitisk attack för vilken en person med islamistiska åsikter dömdes. Framträdande islamister föreläser öppet i Uppsala.

För en tid sedan visade SVT:s ”Uppdrag granskning” ett avslöjande reportage ifrån bland annat Uppsala moské, där företrädare för moskén gav uttryck för en medeltida kvinnosyn. Efter avslöjandet försvarades åsikterna i bland annat Sveriges Radio P4 Uppland av samme representant. Allt detta och mycket mer, menar Sverigedemokraterna, är konkreta tecken på en ökad islamisering i Uppsala. Det finns tusentals liknande exempel i andra städer i både Sverige och Europa.

Vi vet heller ingenting om finansieringen av detta muslimska center och om det är kommunala eller statliga pengar som skall gå till byggandet eller om det, som på så andra håll där fullskaliga moskéer uppförts, är islamistiska diktaturer som Saudiarabien eller Libyen som går in med stora pengar för att sprida islam i västvärlden och dessutom försäkra sig om att olika extrema varianter av islam, som wahhabismen, lärs ut i moskéerna. Det är höjt i dunkel vilka som ligger bakom föreningen och verksamheten samt vilken inriktning man torgför.

Plan- och byggnadsnämnden har preliminärt sagt ja till planerna med förhoppningen om att snabbast möjligt få detta överstökat med ett så kallat enkelt planförfarande. Målsättningen var att detaljplanen skulle samrådas under våren 2011 och antas till sommaren 2011. Trots ett informationsmöte på Stenhagens bildnings- och kulturcentrum i maj 2011, som inte annonserats ut i någon större omfattning och som inte ens kommunen anordnat utan Islamiska föreningen, som driver Uppsala moské, har det inte skett något egentligt samråd förrän väldigt hastigt och lustigt under vintern 2012. Istället har planerna skjutits upp flera gånger och fortskridit med största möjliga tystnad.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att avbryta detaljplanering av ett islamiskt center i Stenhagen

Uppsala den 11 januari 2013

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Mer information:

SD vill stoppa islamiskt center (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, Niklas Skeri, 2013-01-11 kl. 11.01/11.58)

SD vill stoppa muslimsk föreningslokal (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, 2013-01-11 kl. 14.12)

SD vill stoppa planerna på moskébygge i Uppsala (TV4 Nyheterna Uppsala, facebook.com, 2013-01-11 kl. 14.02)

TV4 Nyheterna Uppsala kl 17.50 och kl. 19.14 2013-01-11 (tv4play.se)

”Inte svensk byggnadstradition” (Upsala Nya Tidning (UNT), Niklas Skeri, 2013-01-12 s. A12)

Skilda åsikter om ny muslimsk lokal i Stenhagen (Studio Uppland, Sveriges Radio P4 Uppland, sverigesradio.se, Sanna Richter, 2013-01-15, kl. 15.49)

SD vill stoppa föreningslokal (Upsala Nya Tidning (UNT), 2013-01-17, s. A08)

SD: Stoppa islamiskt center (18 minuter, 2013-01-14, s. 3)

SD vill stoppa muslimskt center (Uppsalatidningen, direktpress.se, Fredrik Dahlström, nr 5/2013, 31 januari – 6 februari 2013, 2013-01-31, s. 5)