SD Uppsala motionerar om närvarokrav för månadsarvode | Sverigedemokraterna Uppsala

SD Uppsala motionerar om närvarokrav för månadsarvode

Efter de senaste dagarnas medierapportering i bland annat UNT kring utbetalda arvoden trots omfattande skolk i Uppsala kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna idag onsdagen den 22 augusti 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ändra kommunens arvodesreglemente.

I motionen föreslås att bestämmelserna ändras så att det införs ett krav på att närvara minst två timmar i respektive berört kommunalt organ för att erhålla det fasta månadsarvodet.

– Sverigedemokraterna i Uppsala förespråkar rent allmänt en sänkning av arvodena till förtroendevalda, men detta är ett första steg i den processen. Vi menar att det är grundläggande att väljarna skall kunna ställa ett sådant här närvarokrav. I andra kommuner förekommer inte ens någon motsvarighet till Uppsala kommuns månardsarvode för kommunfullmäktige.

Nedan följer motionen i sin helhet.

Motion om närvarokrav för månadsarvode

I Uppsala kommuns nuvarande arvodesreglemente, kallat ”Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun” (förkortat ”ERS 11”) och antaget av Uppsala kommunfullmäktige den 31 maj 2010 efter diskussion och beredning i den så kallade ERS-gruppen, beskrivs till vilka och på vilka grunder kommunen utbetalar så kallat månadsarvode, det vill säga ett fast belopp som uppbärs månatligen. Där står bland annat följande i § 2 om månadsarvode: ”När en förtroendevald med månadsarvode under en längre tid inte kan fullgöra sina uppdrag ska det anmälas till kommunstyrelsen, som då prövar om den som ersätter ska få månadsarvodet i stället. Kommunstyrelsen tar då bland annat hänsyn till att en förtroendevald som tillfälligt inte kan fullgöra sitt uppdrag ändå får lägga ned tid på att hålla sig à jour med händelseutvecklingen genom att till exempel läsa handlingar.”

Efter en diskussion som varit bland annat i lokaltidningen UNT i augusti 2012 och även andra lokalmedier i landet under samma sommar har det framkommit att det nuvarande reglementets bestämmelser fått den konskevensen att ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som inte är närvarande på sammanträden, eller bara är närvarande en kortare tid, ändå får utbetalt detta fasta arvode månatligen, trots nästintill systematisk frånvaro. Detta visar att ovanstående skrivning har brister och inte efterlevs eller fungerar. I exempelvis kommunfullmäktiges fall är skrivningen dessutom mer eller mindre irrelevant eftersom ersättare också får ett månadsarvode. Efter kontakt med kommunens löneservice meddelas att det inte går att avsäga sig detta arvode heller på grund av kommunallagen. Förvisso kan arvodet återbetalas till kommunen, men den enskilde kommer ändå att behöva skatta för det i så fall.

Vad som dessutom inte framkommit är att månadsarvodet utgår till förtroendevalda i fler kommunala organ än så, där samma närvarostatistik inte undersökts. Detta gäller även kommunstyrelsen och kommunrevisionen, där ledamöter (och ersättare i kommunstyrelsens fall, vilket saknas i revisionen) uppbär månadsarvode. I övriga kommunala organ där månadsarvode är tillämpbart går det till ordinarie ordförande och vice ordförande, vilka mer stor sannolikhet har låg frånvaro och som ofta har större arbetsbörda än vanliga ledamöter. För den tredje kategorin, gruppledare för parti utan kommunalråd eller KS-ledamot med deltidsuppdrag, bör kravet finnas på närvaro i kommunfullmäktige för månadsarvode.

Bland annat Landstinget i Uppsala län, men även andra kommuner i både vårt eget län och övriga landet, har den principen att man skall vara närvarande för att erhålla arvode. Detta är en princip som vi sverigedemokrater instämmer i. Utöver en harmoninsering med dessa regler förespråkar vi även kraftigt sänkta eller rent av en merpart helt borttagna arvoden, men som ett första steg i denna process menar vi att det åtminstone bör införas ett närvarokrav för att kunna få månadsarvode. SD menar att detta är ett grundläggande krav som man bör kunna ställa på kommunens förtroendevalda och som gäller i arbetslivet. Detta sparar kommunen pengar och stärker de förtroendevaldas legitimitet och förtroende hos medborgarna. För att försäkra sig om att personer inte endast är närvarande en kortare stund för att erhålla arvodet bör kravet innefatta minst två timmar. En annan lösning vore att helt och hållet slopa månadsarvode för andra än ordförande och vice ordförande för att istället baka in det i timarvodet.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att det i bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun införs ett närvarokrav om minst två timmar för erhållande av månadsarvode vad gäller samtliga berörda förtroendeuppdrag

Uppsala den 22 augusti 2012

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Länkar:

SD vill införa krav på politikers närvaro (Upplandsnytt, Sveriges Radio P4 Uppland, 2012-08-22 kl. 13.55)
SD vill ha närvarokrav (18 minuter, 2012-08-23, s. 3)
SD vill ha hårdare krav på närvaro (Upsala Nya Tidning, 2012-08-28, UNT Uppsala, s. A06)
SD-motion om närvarokrav (Lennart Lindström, Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-08-28 kl. 07.53)
Upplandsnytt 2012-08-22 kl. 13.30

Lyssna: Upplandsnytt 20120822 13:30