SD säger nej till storregioner | Sverigedemokraterna Uppsala

SD säger nej till storregioner

På kommunstyrelsen sammanträde i Uppsala igår avhandlades ärendet om storregioner. Uppsala kommun har nu sagt ja till storregioner. Endast Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade emot. Nedan kan ni läsa Sverigedemokraternas yttrande över ärendet.

Nej till regional indelning

Förslaget om att bilda en storregion Svealand motiveras med att indelningskommittén vill ha jämnstora län och landsting/regioner avseende befolkningsstorlek. Fördelen ska vara att dessa ska ha likvärdiga villkor när det kommer till att förhandla och konkurrera om resurser ovanifrån. Detta är ett i grunden felaktigt synsätt. Staten ska tillse att riktade resurser fördelas utifrån ett nationellt klokt synsätt, och inte tillmötesgå endast den eller dem som utövar störst påtryckningar.

Landsting och regioner har idag stora ekonomiska bekymmer. Dessa löses inte genom sammanslagningar. Problemen är strukturella som massinvandring, åldrande befolkning och prisutveckling i förhållande till skatteunderlagsutvecklingen. Sammantaget ökar resursbehoven fortare än skatteintäkterna. Det löses inte av större regioner.

Effektiviseringar kan uppnås genom större samverkan inom en rad områden. Vad gäller dessa områden sker redan idag samarbeten såsom exempelvis för sjukhustransporter med flyg, Skandionkliniken och inom ramen för sjukvårdsregioner. Dagens län, regioner och landsting behöver därmed inte förändras då stordriftsfördelar redan idag uppnås genom samverkan.

En storregion skulle innebära en omfattande svårighet att föra en offentlig debatt. Endast i Uppsala län behöver debatten redan idag föras i minst tre massmedier för inkludera en relevant andel och bredd av länets invånare. I en region Svealand skulle antalet nödvändiga mediala plattformar bli betydligt mer svårhanterbar för debatt och opinionsbildning. De nationella medierna är inte lika ändamålsenliga för offentlig debatt som de idag existerande lokala och regionala alternativen.

I de fall medborgare vill tvinga fram ett ställningstagande angående huruvida en folkomröstning ska hållas i en konkret fråga kommer det att bli betydligt svårare. Minst 10 procent av väljarna behövs för att uppnå detta, vilket är svårt redan idag. Med en storregion blir det nästintill omöjligt att uppnå av flera skäl. Praktiskt är det svårt att ordna underskrift från cirka 6 gånger så många röstberättigade, engagemanget för Uppländska sakfrågor kan komma att vara bristande i dagens andra län och bristen på gemensam offentlig debatt medför svårigheter att väcka intresset brett hos väljarna i en storregion.

Förändringarna är omfattande för hur väljarna ska kunna påverka och styra de frågor som nuvarande landsting och regioner ansvarar för. Det behöver antingen hållas ett val emellan och/eller en folkomröstning innan detta ärende avgörs. Annars kommer legitimiteten för en förändring att saknas.

Sammanfattningsvis är bedömningen att en storregion saknar förankring hos och relevant nytta för väljarna. Svaret är därmed nej till indelningskommitténs förslag om regional indelning.

 

Ovanstående är Sverigedemokraternas yrkande till yttrande avseende regional indelning.

Uppsala den 3 oktober 2016 Simon Alm Gruppledare (SD)

IMG_7259(3)