Särskilda yttranden och reservation från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23 | Sverigedemokraterna Uppsala

Särskilda yttranden och reservation från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23

Sverigedemokraterna har anmält följande särskilda yttranden och reservation till protokollet från Uppsala kommunfullmäktige måndagen den 23 april 2012.

Handlingar till Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23
Protokoll från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23 (undertecknat)
Protokoll från Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23 (lyssningsbart)

Särskilt yttrande § 67

Särskilt yttrande
Ärende 67. Årsbokslut 2011
Uppsala kommunfullmäktige
2012-04-23

Det är mycket positivt att Uppsala kommun och kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat och att ekonomin därmed är stabil. Vidare är det positivt att skolresultaten för Uppsalas elever synes förbättras och att mobbning och trakasserier i skolorna minskar i många avseenden. Men det finns vissa delar i årsredovisningen som föranleder oss att rikta kritik mot hur alliansmajoriteten styr Uppsala.

En av Sverigedemokraternas absolut viktigaste frågor är tryggheten för medborgarna. Årsredovisningen anger att målet om ökad trygghet på gator och torg uppnåtts, men det framkommer inte närmare hur detta undersökts eller förändrats. Vi vet istället att Uppsala i många avseenden upplevs som en otrygg stad att leva i, varför kommunen måste satsa mycket hårdare på att öka den faktiska tryggheten för Uppsalaborna.

Genom att läsa årsredovisningen kan man omöjligen undvika alla de projekt som bedrivs riktade mot några utpekade stadsdelar, som exempelvis Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Vi frågar oss vad detta egentligen har skapat för mervärden och vilket nytta det åstadkommit.

Gemensamt för dessa uppräknade stadsdelar är den höga invandrartätheten, och den ger också utslag i statistiken för utanförskapet i Uppsala. Där visar det sig att invånare med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland mottagarna av försörjningsstöd. Detta är djupt olyckligt och visar på att Sverigedemokraternas begäran om en tillfällig invandringspaus till Uppsala borde ha hörsammats.

Det är positivt att resandet med kollektivtrafik ökar, då det är nödvändigt för att uppnå fördubblingsmålet till år 2020. Men samtidigt menar vi sverigedemokrater att det inte får utmynna i en fientlighet mot biltrafiken. De invånare som har behov av att använda bilen för att ta sig till jobbet eller andra aktiviteter skall kunna göra det utan att straffas med hödja parkeringsavgifter eller felriktade dubbdäcksförbud. Det senare har dessutom visat sig verkningslöst för partikelhalterna i luften, varför det omedelbart bör avskaffas.

Uppsala 2012-05-03

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Reservation § 68

Reservation
Ärende 68. Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun
Uppsala kommunfullmäktige
2012-04-23

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för avslag på detaljplanen. Anledningen är att det bygge som planeras i parken är förödande för stadsmiljön och kulturarvet, då de höghus som planeras dels skulle förstöra ett av få centralt belägna grönområden, dels göra intrång i den kulturhistoriskt viktiga miljö där de unika seminariebyggnaderna finns.

Det råder inga tvivel om att Uppsala behöver fler bostäder, men dessa skall absolut inte uppföras i Seminarieparken. Förslaget till detaljplan är historielöst och handskas vårdslöst med det kulturarv vi är satta att förvalta. Därför bör detaljplanen avslås.

Uppsala 2012-05-03

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

Särskilt yttrande § 69

Särskilt yttrande
Ärende 69. Fördjupad översiktsplan för Storvreta, Uppsala kommun
Uppsala kommunfullmäktige
2012-04-23

Sverigedemokraterna är positiva till planerna som finns för att förbättra Storvreta. Det är angeläget att bygden utvecklas, vilket de planerade handels- och parkområdena kan bidra till. I synnerhet ställer vi oss positiva till Fullerö park, som kan vitalisera intresset för svensk, uppländsk och uppsaliensisk kultur och historia.

Samtidigt har vi respekt för den kritik som riktats mot förslaget från Storvretabor och andra vad gäller både miljö- och klimatpåverkan och hur detta kan tänkas slå mot den övriga handeln. Men vi tror att detta är angelägna förändringar och förutsätter att kritiken beaktas inför arbetet med kommande detaljplaner.

Uppsala 2012-05-03

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige