Rapport från Uppsala kommunfullmäktige 27/1 | Sverigedemokraterna Uppsala

Rapport från Uppsala kommunfullmäktige 27/1

Måndag den 27 januari sammanträdde Uppsala kommunfullmäktige för första gången under 2014. På mötet tjänstgjorde SD Uppsalas ordförande och andranamn Simon Alm i gruppledarens ställe på grund av partistyrelsemöte under dagen.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att Uppsala kommun ska köpa området Kronparken i Ulleråker från landstinget. Detta är något Sverigedemokraterna ställer sig positivt till. På denna mark finns möjlighet att bereda plats för 6 000 lägenheter. En av invändningarna som framkommit mot exploateringsplanerna är att man måste planera för en vårdcentral i området, vilket SD instämmer i, men detaljplaneringen för området har fortfarande inte behandlats, varför det får bli en senare fråga.

Dessutom beslutade fullmäktige om tydligare ansvarsfördelning för de kommunala parkeringarna. I och med detta beslut kommer alla kommunala parkeringar att förvaltas och övervakas av det kommunala bolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB). Tidigare har både bolaget samt gatu- och samhällsmiljönämnden delat på parkeringsbeståndet. Ett annat beslut i samma ärende är förändringar i ägardirektiven till UPAB och att bolaget uppdras att inom en sjuårsperiod tillskapa 600 nya parkeringsplatser i parkeringshus.

SD är positivt till förändringarna, även om vi är skeptiska till att UPAB också ska lägga fokus på att hantera cykelparkeringar. Dessutom menar vi att tillskapandet av parkeringshusen kommer att ta alldeles för lång tid, och vi kan inte heller ställa oss bakom att parkeringsgaragen hamnar utanför centrala Uppsala. Parkeringssituationen är allra mest akut i centrala Uppsala, och därför är det där vi vill avhjälpa situationen i första hand.

Mötet beslutade att anta en policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun. Dessa dokument innehåller en mycket negativ inställning till bilen som färdmedel. Genomgående är att bilåkandet ska minska, att parkerade bilar förstör gatubilden och att bilparkeringar ska begränsas till parkeringsgarage, som gärna inte ska finnas i centrala Uppsala. Detta för att parkeringssituationen ska förbli fortsatt akut i centrala Uppsala och därigenom tvinga bilister att parkera en bit utanför centrum och därifrån åka kollektivt eller gå.

En sådan inställning kommer att förvärra situationen för alla människor i Uppsala kommun som antingen är beroende av bilen eller har andra behov av att välja bilen. Det rör sig om till exempel barnfamiljer, landsbygdsbor, äldre och funktionsnedsatta som kommer få det svårare att utifrån denna policy kunna ta del av centrala Uppsala, vilket SD beklagar. Vi är det enda partiet i Uppsala kommunfullmäktige som vill ha ett bilvänligt Uppsala.

Fullmäktige biföll Miljöpartiets motion om att biträda en eventuell ansökan till Socialstyrelsen från landstinget om att inleda ett sprutbytesprogram. Detta är något vi sverigedemokrater är starkt kritiska till. Ett sprututbytesprogram kommer inte att leda till att fler människor får hjälp ur sitt missbruk. Istället kommer samhället att hjälpa dem med att fortsätta med missbruket. Vid omröstningen sprack Alliansen, då Folkpartiet och Centerpartiet ställde sig bakom Miljöpartiets förslag tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med undantag för enskilda FP-, C- och V-ledamöter.

Socialdemokraternas interpellation om den ökande hemlösheten i Uppsala ledde till omfattande diskussion. Den kraftiga ökningen beror på att Uppsala kommun fått betydligt fler hitresta utländska yrkestiggare under de senaste åren. Dessa individer belastar i hög utsträckning de insatser som finns för de hemlösa i kommunen. Simon Alm (SD) påpekade detta faktum och blev därför avbruten av kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M). Detta brukar ske godtyckligt när Sverigedemokraterna framför sanningar i fullmäktige som fullmäktigepresidiet inte finner tillfredsställande, vilket Kristdemokraternas kommunalråd Ebba Busch Thor kritiserat under 2013.

Ett flertal andra ledamöter från övriga partier höll anföranden om tiggeriet men blev inte avbrutna. Inget annat parti hade dock samma inställning kring tiggeriet som Sverigedemokraterna, som vill förbjuda tiggeriet och i brist därpå tillståndsbelägga det. Från de andra partierna uttrycktes bland annat att kommunen ska ordna med bostäder till yrkestiggarna, vilket Sverigedemokraterna som enda parti vänder sig emot.