Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 43

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala

  Av uppland den 20 augusti 2010
  0

  Idag presenterar gratistidningen Uppsalatidningen en lokal opinionsmätning som visar att Sverigedemokraterna går starkt framåt i Uppsala kommun. Valprognosen är utförd av företaget MFL Kommunikation för Uppsalatidningen och genomfördes även 2006, men då var Sverigedemokraterna inte med som svarsalternativ och särredovisades inte eftersom vi saknade representation i Uppsala kommunfullmäktige.

  I mätningen får SD 3,9 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter och nästan 70 procent från 2,3 procent i kommunvalet 2006. Sverigedemokraterna noterar den överlägset största ökningen i mätningen och den näst största förändringen, då endast Kristdemokraterna har en större förändring på –1,7 procentenheter. Nästan en fjärdedel är osäkra eller tänker rösta blankt. 1 153 personer fick svara på frågan ”Vilket politiskt parti kommer du att rösta på i kommunvalet i Uppsala?” per telefon i undersökningen, som genomförts 9–15 augusti. Svarsfrekvensen är 84,8 procent.

  Förstanamnet i Uppsala kommenterar:

  – Detta är förstås ett väldigt glädjande resultat för alla sverigedemokrater i allmänhet och alla sverigedemokratiska Uppsalabor i synnerhet. Sverigedemokraterna går starkt framåt, vilket visar att vårt arbete i kommunfullmäktige och på andra arenor ger effekt, men framför allt visar det att alltfler Uppsalabor upplever den stora otryggheten som inte minst kommit till uttryck i och med de invandrarrelaterade upploppen i stadsdelar som Gottsunda, Stenhagen med flera. Även när konstnären Lars Vilks besökte Uppsala universitet för att hålla ett föredrag blev han angripen av muslimska extremister, vilket visar att vi måste lyfta frågan om islamiseringen mer här i Uppsala.

  – Allt detta är jag övertygad om att många Uppsalabor ser och förstår, vilket det faktum att ungefär fyra procent är beredda att ge oss sin röst vittnar om. Då har man också endast ett alternativ, nämligen Sverigedemokraterna, att vända sig till för att få in sunt förnuft i svensk politik och på allvar åtgärda dessa allvarliga problem med en ansvarslös invandringspolitik och skenande brottslighet.

  – Samtidigt vet vi att vi ökar mest i nu i valspurten, inte minst då vi lockar osäkra väljare, och att vi är notoriskt underskattade i opinionsmätningar, särskilt de med telefonintervjuer. Mätningen tar inte heller hänsyn till de tre valkretsarna i Uppsalas kommunval. Trots att Alliansen får egen majoritet i undersökningen finns det ändå stor potential för oss att i valet bli vågmästare i kommunfullmäktige, och vi stänger inga dörrar. Vi tar ansvar för Uppsala och är beredda på samarbete med alla partier som går vår grundläggande politik till mötes.

  Länkar:

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 1
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 4
  Uppsalatidningen 33/2010 sidan 5
  Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet i Uppsala kommun 2006

 • SD Uppsala annonserar i Uppsalatidningen

  Av uppland den 14 augusti 2010
  0

  Inför höstens val har Sverigedemokraterna Uppsala bestämt sig för att annonsera i den lokala gratistidningen Uppsalatidningen, som går ut till hushållen i Uppsala och Knivsta kommuner.

  Den första annonsen kunde ses i gårdagens tidning på sidan 51. Annonsen kommer att publiceras de återstående fem veckorna till och med valveckan. Själva annonsbilden återfinns nedan. Budskapet är följande: ”Pensionsbroms eller invandringsbroms? Du bestämmer. Det är Ditt land – Ditt val!”

  Sverigedemokraterna Uppsalas annons i Uppsalatidningen i valrörelsen 2010. På bilden syns Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

  Sverigedemokraterna Uppsalas annons i Uppsalatidningen i valrörelsen 2010. På bilden syns Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

  Länkar:

  Uppsalatidningen
  Uppsalatidningen 32/2010 sidan 51

 • Yrkandelista perioden 2008-2011 Uppsala kommun

  Av uppland den 28 maj 2007
  0

  ETT TRYGGARE UPPSALA

  Inledning
  Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående
  demokratiskt samhälle präglat av trygghet och tradition. Idémässigt har vi låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken.

  Vi strävar efter ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle, där alla medborgare är lika inför lagen och har möjlighet att påverka och att känna trygghet, såväl fysiskt som socialt.

  Alla behöver vi trygghet; på gator och torg, på jobbet och i skolan, i ålderdomen och i vår identitet. Sverigedemokraterna hoppas och tror att Uppsala åter kan bli en trygg stad att leva i. Utan trygghet finns ingen frihet värd namnet.

  Assimilation
  Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Det är Sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten till stora delar beror av identifikationen och känslan av samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som har kommit till Uppsala och Sverige skall anpassa sig till det svenska samhället istället för tvärtom.

  En gemenskap kan inte byggas på olikheter – då upphör den att vara en gemenskap. Det
  faktum att enskilda individer med utländska rötter på ett positivt sätt har bidragit till Sveriges och Uppsalas utveckling förändrar inte detta samhällsförhållande. Uppsalas omvandling till en mångkulturell stad har också lett till en ökning av motsättningar, kriminalitet, otrygghet samt sociala och ekonomiska problem. Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna negativa utveckling. Därför ska all verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutvecklingen avvecklas så snart det är praktiskt möjligt.

  Sverigedemokraterna menar att asylsökande och flyktingar utan skyddsbehov snarast möjligt ska återvända till sina hemländer, varför vi vill uppdra åt kommunen att ge stöd till återvandring för dem utan skyddsbehov.

  Genom att säga upp avtalen med Integrations- och Migrationsverket kan Uppsala på sikt
  göra mycket stora besparingar. I dag går till exempel mycket stora resurser till att stödja invandrade familjer som inte kan hantera sin situation i Uppsala. Denna kostnad stannar på kommunens skattebetalare. Genom att asylmottagningen upphör kommer behovet av stöd för denna grupp på sikt att försvinna, vilket kommer att innebära stora besparingar för kommunen.

  Ökat medborgarinflytande
  Sverigedemokraterna tror på dialogen som politiskt instrument, där debatten är fri och där alla aktörer tillåts delta på lika villkor. Demokratin går förlorad om vissa aktörer förtrycks och om vissa för tillfället misshagliga idéer undanhålls medborgarna. Sverigedemokraterna förespråkar fler folkomröstningar i Uppsala. I synnerhet när det gäller särskilt viktiga frågor, som till exempel fortsatt flyktingmottagande i kommunen och större byggnadsprojekt. I dessa fall är folkomröstningar ett bra instrument för att ge politiken legitimitet. Att de folkvalda representanterna fattar beslut som går stick i stäv med folkviljan blir i längden förödande för demokratin och medborgarnas tilltro till systemet. I linje med detta vill vi också öka insynen för medborgarna genom att införa öppna nämndsammanträden och möjlighet till medborgarförslag till kommunfullmäktige.

  Med hänsyn taget till de besparingar som är på tal inom skolområdet, kan vi i Sverigedemokraterna inte se något utrymme för en skattesänkning detta år. Vi vill ha ett Sverige präglat av solidaritet och där kostnader för utbildningsväsendet inte ses som en belastning, utan som en investering.

  En långsiktig och hållbar utveckling
  Mänsklighetens påverkan på den omgivande naturen är omfattande. Larmrapporter gör
  gällande att mänskligheten går en dyster framtid till mötes om vi inte förändrar våra
  livsmönster radikalt. Det är således upp till oss att tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Sverigedemokraterna delar uppfattningen att kommunens beroende av fossila bränslen måste minska. Dess exakta utformning måste dock vara föremål för en omfattande och bred diskussion.
  Vidare måste all kommunal verksamhet sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ, även om detta på kort sikt innebär ökade kostnader. Kortsiktiga ekonomiska, och många gånger marginella, vinster får inte gå före målet att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

  En väl fungerande kollektivtrafik är inte bara viktig för en levande landsbygd. Minst lika viktig är kollektivtrafiken ur miljöhänseende, varför fortsatta satsningar på kollektivtrafiken är nödvändiga. Målet måste vara att en större andel av resandet skall ske kollektivt. För att förbättra möjligheterna att stärka lokalt näringsliv och undvika långa och för miljön skadliga transporter vill vi också öka andelen lokalt producerade varor.

  Svensk kultur i centrum
  En rad negativa förändringar som på sikt riskerar att förvandla Sverige till oigenkännlighet har genomförts de senaste decennierna. Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet underminerar den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. Föreningslivets fördelar och viktiga insatser skall tydliggöras och kommunen ska även i fortsättningen vara lyhörd gentemot dessa föreningar i syfte att stödja deras verksamhet så långt det är möjligt. Sverigedemokraterna motsätter sig dock att kommunen understödjer invandrarföreningar ekonomiskt, då dessa föreningar bara kan förstärka utanförskap. Invandrares intressen kan och bör kanaliseras genom alla de övriga ideella föreningar som redan finns. Sverigedemokraterna målsättning är istället att stärka inte bara den svenska kulturen och identiteten, utan även den uppländska.

  Familjen är hjärtats fosterland
  Övergripande med Sverigedemokraternas familjepolitik är att försvara och förstärka
  familjens ställning, att skapa ett tryggt och barnvänligt samhällsklimat som alltid ser tillbarnens bästa om som uppmuntrar till ökat barnafödande.

  Otrygghet är något som inverkar starkt på viljan att skaffa barn. För att öka barnafödandet måste samhället därför kunna garantera medborgarnas trygghet såväl ekonomiskt som fysiskt och socialt. Fler arbetstillfällen måste skapas, tillgången på bostäder måste säkras och den eskalerande brottsligheten och motsättningarna som uppstått mycket på grund av den mångkulturella samhällsutvecklingen måste bekämpas. Målet bör vara att hela samhället skall genomsyras av en barnvänlig atmosfär, och vid all samhällsplanering skall hänsyns tas till barnens villkor.

  Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den
  traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället. Sverigedemokraterna förespråkar en attitydförändring i syfte att uppgradera familjelivets positiva värden.

  Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Detta är en utveckling som Sverigedemokraterna vill motverka.

  Sverigedemokraterna vill samtidigt främja en utveckling som ger familjerna en större
  självständighet och ökad valfrihet. Ett högt skattetryck i kombination med kraftiga
  subventioner av vissa barnomsorgsformer, har gjort att många familjer tvingats välja
  barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för att beakta vad som är bäst för just deras barn. Sverigedemokraterna vill tilldela föräldrarna en summa pengar som står i rimlig proportion till den kostnad som kommunala barnomsorgen har för varje barn. På så sätt kan föräldrarna själva välja den form av barnomsorg som passar deras barn bäst och ingen är mer kompetent att göra det valet än just föräldrarna.

  Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och trygghet åt sina medlemmar, så är vi också medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och
  ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö

  Barnen och ungdomarna är vår framtid
  Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt och att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten. Vidare måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

  Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten ges det övergripande ekonomiska ansvaret för skolan i syfte att garantera en jämbördig skolgång, betonar partiet samtidigt den pedagogiska valfriheten, och menar att föräldrar och elever ska ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Sverigedemokraterna förespråkar ett system med friskolor vid sidan av den statliga. Dock är det av största vikt att dessa följer gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer och värderingar. Därför ser Sverigedemokraterna allvarligt på det ökande antalet muslimska friskolor och de varningssignaler som gör gällande att det förekommer islamistisk finansiering av dessa friskolor.

  Sverigedemokraterna motsätter sig principiellt skattefinansierad hemspråksundervisning på skoltid, såvida den inte har som uttalat mål att leda till återflyttning till hemlandet. Hemspråksundervisning ska utövas genom invandrarnas egen försorg, och i skolan ska barnen
  lära sig svenska.

  Sverigedemokraterna ser äktenskapet som en av de mest stabiliserande och trygghetsskapande
  faktorerna för både barn och vuxna och vill därför uppmuntra till både ingåendet och
  vårdandet av detsamma, varför ansvarsfulla relationer måste lyftas fram tydligare i skolornas undervisning.

  Mer motion i skolan
  Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av människors svaga fysik reduceras. Skolgymnastiken har nedrustats sedan länge, vilket lett till förödande effekter för folkhälsan. Vi menar att Uppsala kommun ska vara en förebild vad gäller ökad satsning på idrott och hälsa. Barn- och Ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall få i uppdrag att ta fram ett förslag som beskriver hur man kan ge mer tid till idrott i Uppsalas skolor.

  Lokalförsörjningsprogrammets nuvarande inriktning är att lägga ner några mindre skolor i Uppsalas kransorter. Detta riskerar att allvarligt försämra servicenivån och attraktiviteten i att bosätta sig på de aktuella orterna. Sverigedemokraterna menar dessutom att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre skolor, och menar därför att en ny lokalförsörjningsplan skall tas fram som också fortsättningsvis garanterar tillgången på skolor i närområdet i kommunens landsbygdsområden.

  Trygghet genom tillväxt
  Den svenska välfärden lever i dag på lånad tid och lånade pengar. En oansvarig hushållning med våra gemensamma resurser, en många gånger företagsfientlig politik och en allt för omfattande invandring har resulterat i en omfattande arbetslöshet, en överdimensionerad byråkrati och brister i välfärden. Dessa brister måste åtgärdas om inte effekterna på välfärden ska bli förskräckande vid nästa lågkonjunktur. För att Uppsala ska ha en väl fungerande ekonomi och en hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels verka för att skapa ett företags- och arbetsvänligt klimat. Det är företagen som skapar jobb, inte politikerna, varför vi är positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Politiker ska skapa förutsättningar för företagare att anställa fler och skapa fler arbetstillfällen. Det är inte genom lagar vi bekämpar arbetslösheten utan genom en förnuftig utbildnings- och näringslivspolitik. Att kontakterna mellan skola och företag ska förbättras, ser vi som en självklarhet. Ett led i detta är att satsa på fler lärlingsutbildningar.

  Den sedan länge misslyckade invandringspolitiken är en bidragande orsak till den ökande arbetslösheten, då antalet nytillkomna människor är mycket större än tillväxten i antal arbetstillfällen. Genom att begränsa kommunens mottagande av asylsökande och flyktingar, som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga flyktingskäl, kommer arbetslösheten att minska.

  Vidare vill vi avskaffa alla former av kvotering som syftar till att premiera vissa folkgrupper framför andra. Särbehandling av en grupp människor, innebär med automatik att andramänniskors rättigheter undertrycks. Sverigedemokraternas grundinställning är att svenskajobb i första hand ska gå till befintlig svensk arbetskraft. Det faktum att den politiska viljan hos partier i fullmäktige är att prioritera utländsk arbetskraft före svensk är en anmärkningsvärd diskriminering av svenska arbetare och något som måste upphöra.

  YRKANDEN

  6.1 Politisk verksamhet

  Uppdrag och direktiv
  1.att uppdra till samtliga nämnder att införa öppna nämndsammanträden där så är möjligt.
  2.att uppdra till Kommunstyrelsen att införa möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
  3.att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag som syftar till ökat användande av folkomröstningar i kommunala beslutsfrågor.

  Övriga beslut
  1.Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2008 med 21:43 kronor per skattekrona.

  6.2 Infrastruktur, skydd mm

  Inriktningsmål
  1.Andelen kollektivtrafikresor ska öka.
  2.Andelen gång- och cykelresor ska öka.
  3.Andelen lokalt producerade varor inom kommunens verksamheter ska öka. Andelen rättvisemärkta och ekologiska varor inom kommunens verksamheter ska öka.

  6.3 Fritid och kultur

  Uppdrag och direktiv
  1.att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att det kommunala stödet till alla föreningar som vilar på etnisk grund skall avvecklas.

  6.4 Pedagogisk verksamhet

  Inriktningsmål
  1.Förskolan ska erbjuda en god kvalitet. Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas.
  2.Antalet barn i förskolans grupper ska minska.
  3.Elevernas hälsa ska främjas genom ett aktivt arbete för bättre mat och mer rörelse.

  Uppdrag och direktiv
  1.att uppdra till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att återkomma med ett förslag på hur idrottsämnet kan ges mer tid i skolan.
  2.att uppdra till Barn- och ungdomsnämnden att i arbetet med lokalförsörjningsplan ta särskild hänsyn till behovet av god skoltillgång på landsbygden.
  3.att uppdra till Kommunstyrelsen att ansöka till regeringen om att låta Uppsala kommun bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning.

  6.6 Särskilt riktade insatser

  Inriktningsmål
  1.Flyktingar och invandrare ska erbjudas såväl förutsättningar att leva och försörja sig i kommunen som hjälp och stöd till återvandring.
  2.Kommunen ska ha hög prioritet för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser till personer som under en längre tid uppbär försörjningsstöd.
  3.Kommunen skall verka för ett stopp av flyktingmottagandet till Uppsala.