Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 42

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Sverigedemokraterna Upplands distriktsårsmöte 2011

  Av Admin den 27 mars 2011
  0

  Lördagen den 26 mars 2011 höll partidistriktet Sverigedemokraterna Uppland, SD Uppland, sitt årliga distriktsårsmöte. SD Uppland utgörs av Uppsala läns samtliga kommuner utom Älvkarleby, det vill säga Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar. Årsmötet ägde rum i centrala Uppsala på eftermiddagen och lockade ett 40-tal medlemmar från hela distriktet.

  På mötet föredrogs bland annat den omfattande verksamhetsberättelsen, och en ny distriktsstyrelse valdes. Styrelseordförande kommenterar:

  – Jag vill tacka så mycket för förtroendet. Under det gångna verksamhetsåret har vi sett att SD Uppland nått helt nya höjder. Vi har kommit in i samtliga kommunfullmäktige i länet och i både landstings- och regionfullmäktige, fått ett riksdagsmandat via länets valkrets och är idag fjärde eller femte största parti i flera av länets kommuner. Även skolvalresultatet talar sitt tydliga språk. Det känns otroligt glädjande och inspirerande att arbeta med ett sådant framgångsrikt distrikt. Vi har nu en mycket bra och stabil grund i distriktet att bygga vidare på, vilket vi också kommer att göra under de kommande verksamhetsåren med organisationsutveckling och framför allt politiskt oppositionsarbete i de politiska församlingar där vi är invalda. Sverigedemokraterna är här för att stanna.

 • SD Uppsala får plats i valberedningen

  Av Admin den 24 mars 2011
  0

  Nyhetsprogrammet Upplandsnytt i den lokala radiokanalen Sveriges Radio P4 Uppland har rapporterat nyligen om att kommunstyrelsen i Uppsala kommun väntas bevilja Sverigedemokraternas begäran om att utöka valberedningen så att även SD får plats.

  SD vill ha plats i valberedningen (Sveriges Radio P4 Uppland, 2011-03-22 kl 12.33)

  Nedan följer skrivelsen i sin helhet.

  Uppsala

  2010-12-10

  Begäran om utökning av valberedningen

  Härmed begär Sverigedemokraterna att Uppsala kommunfullmäktiges valberednng utökas vid sammanträdet den 13 december 2010.

  Sverigedemokraterna anser i god demokratisk ordning att samtliga åtta politiska partier i Uppsala kommunfullmäktige bör ha en plats i dess valberedning. Därför menar att valberedningen skall utökas med en plats och även Sverigedemokraterna få representation.

  Fullmäktige föreslås besluta:

  att utöka kommunfullmäktiges valberedning för tiden 1 november 2011 till 31 oktober 2014 med en (1) ledamotsplats och en (1) ersättarplats

  Gruppledare för Sverigedemokraterna
  Uppsala kommunfullmäktige

 • Insändare i UNT om medborgarförslag

  Av Admin den 24 mars 2011
  0

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala kommun hade fredagen den 11 mars 2011 följande insändare införd i lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT).

  SD vill införa medborgarförslag (UNT, 2011-03-11)

  Publ: 11 mar 2011 00:00

  Unt.se » Debatt

  SD vill införa medborgarförslag

  KOMMUNPOLITIK. Många människor upplever att deras politiker, inte minst på lokal nivå, har fjärmat sig från folkviljan och fattar beslut som går stick i stäv med vad folk i allmänhet tycker och tänker. Vi sverigedemokrater anser att demokratin behöver vitaliseras på olika sätt. Ett sådant sätt är att införa möjligheten för medborgarförslag i kommunen, en möjlighet som funnits sedan 2002 och något som två tredjedelar av Sveriges kommuner och hälften av landstingen har i dag.
  På så vis ökar allmänhetens intresse för vad som händer i kommunen och den enskilde medborgaren kan lättare göra sin röst hörd. I vårt eget län har samtliga kommuner utom Tierp och Uppsala redan denna möjlighet.
  Vi anser att även Uppsala kommun bör välja en mer direktdemokratisk väg och låta Uppsalaborna få större möjlighet att ge uttryck för sin åsikt i olika frågor som angår dem. Det är dags att införa möjligheten att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

 • SD i lönedebatt i Uppsala

  Av Admin den 7 mars 2011
  0

  På söndagseftermiddagen den 6 mars, två dagar före internationella kvinnodagen den 8 mars, inbjöd Uppsala kvinnojour samtliga åtta politiska partier som finns representerade i Uppsala kommunfullmäktige till en paneldebatt.

  Debatten ägde rum på Clarion Hotel Gillet i centrala Uppsala och hade rubriken ”Jämlika löner – utopi eller verklighet i Uppsala?”.

  Den trekvart långa debatten kom att handla om huruvida osakliga löneskillnader mellan könen de facto föreligger samt vad detta i så fall beror på och hur man kan åtgärda det. SD poängterade bland annat att partiet starkt vänder sig emot könskvotering men samtidigt vill se lika lön för likvärdigt arbete.

  Från övriga partier deltog följande företrädare: Ilona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Ulla Johansson (KD), Cecilia Bernsten (C), Cecilia Hamenius (FP) och Christopher Lagerqvist (M). På plats var även fem sverigedemokrater i publiken.

 • Sverigedemokraternas punkter för ett tryggt och svenskt Uppsala

  Av uppland den 18 september 2010
  0

  Sverigedemokraterna Uppsala kan med stor glädje presentera ett antal punkter som visar vilken kommunal politik partiet vill bedriva i Uppsala kommunfullmäktige under den kommande mandatperioden mellan 2010 och 2014.

  Punkterna ligger till grund för den heltäckande budget partiet avser att ta fram framöver och de interpellationer, enkla frågor och motioner samt annat opinionsarbete som SD kommer att bedriva i Uppsala de kommande fyra åren. Sverigedemokraterna räknar med att få mellan tre och fyra mandat och en vågmästarroll i fullmäktige.

  Sverigedemokraternas förstanamn i Uppsala kommun och distriktsordförande i Uppland, kommenterar:

  – Nu ser vi att vi har många nya kandidater som är beredda att representera oss i kommunpolitiken, och alla vi känner vi av den medvind partiet har just nu. Det kommer att bli mycket roligt att få representera en stor del av Uppsalaborna och deras åsikter i kommunfullmäktige. Dessa punkter vi presenterar nu visar att vi tar ansvar och vill arbeta för ett tryggt och svenskt Uppsala. Sverigedemokraterna låser sig inte vid något block utan är vid vågmästarställning berett att samarbeta med alla block och partier som går vår grundläggande politik till mötes.

  En ansvarsfull invandringspolitik
  * Säg upp samtliga avtal med Migrationsverket.
  * Inför en kommunal återvandringshandläggare.
  * Folkomröstning om invandringsmottagandet.
  * Ingen etnisk eller annan kvotering.
  * Förbjud burka och nikab i den kommunala skolan.
  * Motarbeta den svåra islamiseringsprocess som uppenbarat sig i Uppsala.
  * Återgå till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet.
  * Ingen segregerad simundervisning, och exempelvis invandrarflickor skall delta i idrottsundervisning och annan undervisning.
  * Motarbeta hedersvåld och hedersproblematik tydligare.
  * Ja till ett mångkulturellt bokslut som visar vad invandringen och mångkulturen kostar och kostat kommunen.
  * Avskaffa den skattefinansierade hemspråksundervisningen.
  * Inga kommunala bidrag till invandrarföreningar eller andra mångkulturella projekt som uppmuntrar till segregation eller mångkulturalism.
  * Motverka alla etniska och religiösa motsättningar och rasistiska uttryck, även svenskfientlighet, det vill säga rasism riktad mot majoritetsgrupper som svenskar.
  * Se över sfi i syfte att garantera undervisning av god kvalitet med goda kunskaper i det svenska språket och utred vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.
  * Kommuninformation bör inte ges på olika invandrarspråk, exempelvis arabiska med mera.

  Ett tryggt Uppsala
  * Fler patrullerande poliser på gator och torg.
  * Återinför närpolisstationer.
  * Kamerabevakning på exempelvis Stora torget och på andra ställen i centrala Uppsala för att öka tryggheten.
  * Bättre belysning på kvällstid i brottsutsatta bostadsområden och vid gång- och cykelvägar.
  * Inför ordningsvakter och kommunala väktare på stan.
  * Inför möjlighet för utegångsförbund för ungdomar i vissa oroliga stadsdelar vid nödfall.
  * Fokusera på brottsoffrens behov, inte brottslingarnas.
  * Förbättra ordningen kring krogarna i Uppsala innerstad. Noggrannare kontroll av utskänkningstillstånd.
  * Förebyggande kriminalpolitiska satsningar skall göras i hem, skola och ungdomsverksamhet som idrottsrörelsen. En stor del av brottsligheten sker under påverkan av alkohol eller narkotika. Insatser som motverkar detta (som upplysning och uppmuntran till ett sunt och hälsosamt leverne) vill vi starkt understödja.
  * Vid planering av nya bostadsområden måste särskild vikt läggas vid att de utformas så att kriminalitet förebyggs.
  * Satsa mer på brottsförebyggande åtgärder.
  * Starkare stöd till utsatta och brottsoffer.

  Bättre kollektivtrafik
  * Nej till spårväg, spårtaxi och trådbus utan istället ökad satsning på busstrafiken liksom en stor del av Uppsalaborna enligt TV4 Nyheterna/Novus också vill.
  * Bygg ut kollektrafiken så ingen del av Uppsala kommun missgynnas, framför allt lands- och glesbygd.
  * Sänk biljettpriserna generellt sett men för framför allt ungdomar, studenter och pensionärer.
  * Kostnadseffektivitet bör alltid eftersträvas, och om vissa turer i stadskärnan eller Uppsala tätort inte är hårt trafikerade bör de glesas ut exempelvis under vissa tider på dygnet.
  * Vid upphandling bör trafiksäkerhetsmässig hänsyn tas.

  En hållbar bostadspolitik
  * Utgå ifrån klassisk arkitektur för att förhindra fler exempelvis Musikens hus.
  * Bygg fler billiga hyresrätter för att råda brist på den stora bostadsbristen i Uppsala för framför allt ungdomar och andra ofta resurssvaga grupper, exempelvis studenter, äldre med flera.
  * Nej till utförsäljningen av kvarteret Kvarnen.
  * Nej till satsningen i Trasthagen.
  * Satsa även på fler bostäder i kransorterna i kommunen.
  * Hjälp de hemlösa i Uppsala genom att inrätta en värmestuga med tillhörande soppkök.

  En realistisk miljöpolitik
  * En utökad satsning på förnyelsebar energi och biogas.
  * Skapa ett grönare Uppsala. Fler träd och blomsterarrangemang bör anläggas för att skapa en trivsammare atmosfär.
  * Bevara grönområdena och våra vackra parker i Uppsala, framför allt i stadskärnan.
  * Färre transporter av exempelvis mat.
  * Förbättra gång- och cykelvägarna i Uppsala.
  * Alla fordon inom kollektivtrafiken bör övergå till miljövänlig energi.

  Bättre villkor för de äldre
  * Fler trygghetsboenden.
  * Utökat stöd till anhörigvårdare.
  * Inför en kommunal parboendegaranti.
  * Lokalt producerad och tillagad samt nylagad mat, som även är god och näringsriktig.
  * Tydligare uppföljning av kritik mot äldreomsorgen och egen extern granskning.
  * Större personaltäthet.
  * Möjlighet att ha husdjur, vilket har en bevisad positiv effekt på hälsan.
  * Större möjlighet att vara utomhus i det fria en viss tid så man inte sitter inne.
  * Ställ tydliga språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen.
  * Tillåt inte etniska/religiösa äldreboenden.
  * Kostnadsfria trygghetslarm.
  * Motverka ålderssegregation.
  * All hemtjänstpersonal skall ha särskild legitimation som skall visas upp utan anmodan från brukarna.

  En lugn och trygg skola
  * Förbud mot religiösa friskolor endast av starkt segregerande art såsom muslimska sådana.
  * Tydligare kontroll och granskning av friskolor så exempelvis oseriösa finansiärer upptäcks och problem som med Doctrinagymnasiet upptäcks.
  * Fler behöriga lärare i skolan.
  * Mindre barn- och elevgrupper.
  * Flytta på mobbare, inte de mobbade.
  * Skriftliga omdömen i ordning och uppförande från årskurs ett.
  * Uppmuntra till god fysik och goda kostvanor.
  * Utöka idrottstimmarna i skolan.
  * Satsa på en trygg, trivsam och ordningssam skola med mer studie- och arbetsro och fokus på kunskapsinhämtning och lärorikedom.
  * Lär ut ett självständigt, öppet och kritiskt tänkande.
  * Ge stöd till elever med särskilda behov.
  * Större personaltäthet.
  * Erbjud gratis frukt i skolan för att motverka skoltrötthet och öka elevernas presetation.
  * Inför klassmorfarsystemet på prov i kommunens skolor.
  * Motverka sexuella trakasserier, hot, mobbning, bötning, våld, otrevligt språk med mera.
  * Rätt till gratis skolskjuts för barnen och utökade turer.

  Pressa tillbaka arbetslösheten
  * Kommunen bör stimulera det lokala näringslivet.
  * Fler sommarjobb, lärlingsplatser och praktikplatser.
  * Tydligare samarbete mellan gymnasieskola och näringsliv, exempelvis via APU, så fler ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden i tidig ålder.
  * Ingen kvotering, utan kompetens, erfarenhet, meriter och kunskap kommer alltid i första hand.
  * Satsa mer på Komvux så fler kan vidareutbilda sig.
  * Stimulera företagande och entreprenörskap.
  * Satsa mer på små och medelstora företag.
  * Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln.

  En it-stad värd namnet
  * Bygg ut bredbandsnätet i hela kommunen så alla har tillgång till ett snabbt Internet.
  * Satsa på öppen källkod och fri programvara i kommunens offentliga verksamhet i de fall det är realistiskt.
  * Kommunen bör se till att fler datorer finns på fritidsgårdar och liknande.
  * Alltfler av kommunens dokument bör digitaliseras och offentliggöras på Internet, även gamla arkiv.
  * Kommunen bör synas mer på sociala medier, även om man redan idag är relativt bra på detta område.
  * Utveckla tillgängligheten till trådlösa nätverk i Uppsala kommun.
  * Använd Internet och datorer mer i skolundervisningen.
  * Sms-system för att förhindra skolk men även utöka frånvarosystemet så föräldrar underrättas om detta.
  * Utöka tillgången till datorer och Internet på kommunens bibliotek, framför allt stadsbiblioteket.
  * Öka valfriheten av bredbandsleverantör.
  * Gratis trådlöst Internet på Upptåget.

  En levande landsbygd
  * Utveckla Uppsalas mindre tätorter.
  * På riksnivå sänka och sedan frysa bensinskatten, vilket leder till att fler kan ta bilen.
  * På riksnivå förhindra mackdöden, vilket leder till att fler kan ta bilen.
  * Bevara nödvändig samhällsservice i landsbygden.
  * Förbättra buss- och tågkommunikationerna för de mindre tätorterna.
  * Bygg ut Upptåget i fler delar av länet och satsa på tågförbindelse Uppsala-Enköping igen.
  * Förbättra vägarnas kvalitet och skylta tydligare vid hårt trafikerade vägar så framför allt ungdomar inte råkar illa ut.
  * Landsbygdsskolorna vill vi bevara i möjligaste mån. Detta för att underlätta för de som bor på landsbygden men också för att skolorna bidrar till att upprätthålla en levande landsbygd.

  Värna svensk och traditionell kultur
  * Levandegör det svenska och det uppländska kulturarvet tydligare.
  * Lär ut den svenska historien tydligare i skolan.
  * Fler museisatsningar som belyser den svenska kulturen, exempelvis ett hembygds- och nytt vikingamuseum.
  * Inga mångkulturella inslag på kommunens aktiviteter på exempelvis Sveriges nationaldag, kulturnatten med mera.
  * Skattemedel bör inte gå till obscen och kulturradikal konst.
  * Undvik modern konst på exempelvis kyrkliga platser och i Botaniska trädgården.
  * Utökat stöd till projekt som stöder svensk och västlig kultur och historia.
  * Utökat stöd till bevarandet av monument och platser som särskilt påminner om viktig historik, exempelvis fornminnen.
  * Skolavslutningar skall erbjudas i kyrkans lokaler för de elever, klasser eller skolor som önskar det.

  Ett demokratiskt Uppsala
  * Kommunen och framför allt skolväsendet skall vid alla tillfällen stimulera demokrati och att alla parter i samhället skall få komma till tals.
  * Fler folkomröstningar i kommunen och andra former av direkt- och närdemokrati och medborgarinflytande.
  * Inför allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
  * Inför möjligheten för medborgarförslag.
  * En särskild kampanj för att motverka alla former av politisk extremism, exempelvis vänsterextremism och islamism.
  * Fördöm alla attacker, attentat och brottsliga gärningar och handlingar av politiska extremistgrupper.
  * Värna om Uppsala som fri, demokratisk och öppen kommun öppen för olika sorters åsikter.
  * Lärare och andra offentliganställda skall vara neutrala, objektiva och opartiska och inte påtvinga sina egna åsikter och uppfattningar på elever eller andra personer man kommer i kontakt med.

  Slå vakt om familjen
  * Ja till ett utökat vårdnadsbidrag.
  * Uppmuntra till och informera om fördelar med ansvarsfulla och stabila förhållanden.
  * Inför tydligare kommunal familjerådgivning utan långa väntetider.
  * Upprätta en handlingsplan i syfte att minska antalet aborter.
  * Erbjud kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
  * Eftersträva ett barnvänligt samhälle och underlätta på olika sätt för barnfamiljer.
  * Föräldrarna skall ha mer möjligheter att vara hemma hos sina småbarn, och det skall finnas möjlighet att välja att ha sitt barn hos dagmamma istället för dagis.
  * Viktigt att lekplatser är attraktiva och håller hög kvalitet så olyckor kan undvikas och föräldrarna känna sig trygga.

  Övriga frågor
  * Ja till Uppsala Arena men även upprustning av Studenternas IP.
  * Utökat stöd till större sportevenemang i Uppsala, exempelvis isracingen på Studenternas IP eller American Car Show.
  * Nej till Ärna flygplats.
  * Bashastighet i centrala Uppsala bör vara 50 km/h.
  * Tillåt seriösa privata alternativ till kommunens egen verksamhet – inga ideologiska skygglappar utan istället pragmatiskt.
  * Tydligare klottersanering (24-timmarspolicy) och sanering av affischer, klistermärken med mera. Uppsala skall vara en vacker och anrik stad, inte nedlusad och ful.
  * Ha väl dimensionerade resurser för att kunna övervaka att djurskyddslagstiftningen följs.
  * Köp inte varor vars produktion inneburit att djur utsatts för onödigt lidande.
  * Prioritera kommunens kärnverksamheter och spendera inte skattemedel på projekt som inte berör kommuninvånarnas direkta behov eller allmänna önskemål.