Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 41

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Uppsala interpellerar om illegala invandrare

  Av Admin den 17 april 2011
  0

  I sin första interpellation för mandatperioden interpellerar nu Sverigedemokraterna om situationen med illegala invandrare i Uppsala kommun.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, undrar i en skriftlig fråga till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) hur många illegala invandrare som uppehåller sig i kommunen, vad kommunen har för ansvar för att dessa utvisas och hur man kommer att arbeta att för att förhindra att fler stannar i Uppsala.

  – Denna fråga är viktig inte minst eftersom vi ser att Alliansen och Miljöpartiet på riksnivå mött en överenskommelse som gör att illegala invandrare får rätt till gratis sjukvård och skola samt rätt att starta företag. Detta samtidigt som riksdagens utredningstjänst nyligen visat att cirka 60 000 asylsökande som fått avslag de senaste tio åren inte lämnat landet. Det är viktigt att de asylsökande som får avvisningsbeslut också lämnar landet. Vi vill ta reda på hur stort problemet är i Uppsala kommun och hur kommunen arbetar för att lösa det.

  Nedan följer interpellation i sin helhet.

  Uppsala 2011-04-17

  Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP)

  Interpellation om illegala invandrare

  Enligt statistik som riksdagens utredningstjänst, RUT, presenterade den 17 mars 2011 (dnr 2011:373) har 75 procent av de asylsökande som fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och fått lagakraftvunna avvisningsbeslut de senaste tio åren inte lämnat riket utan uppehåller sig med största sannolikhet fortfarande i Sverige.

  Med andra ord har tre fjärdedelar av de avvisningsbeslut som Migrationsverket överlämnat till Polismyndigheten de senaste tio åren inte verkställts. Totalt handlar det om nästan 60 000 personer som fått avslag men som inte lämnat landet.

  Det är rimligt att anta att en viss del av dessa illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala län, landets sjätte mest folkrika län, och Sveriges fjärde största kommun Uppsala. Uppsala har mindre än en timmes reseavstånd till huvudstaden Stockholm och ännu kortare avstånd till landets största internationella flygplats Arlanda.

  I exempelvis Knivsta kommun, som fram till den 1 januari 2003 tillhörde Uppsala kommun, finns Alsike kloster. Anmärkningsvärt nog är detta kloster sedan 1978 ökänt för att ha satt i system att begå lagbrott genom att skydda brottslingar i form av att gömma illegala invandrare.

  Trots kännedom om detta har Polismyndigheten av oförklarliga skäl inte gjort några som helst ingripanden mot detta kloster mer än en enda gång till dags dato. Ingripandet skedde 1993. Klostret ligger endast cirka 15 km från Uppsala, och det finns goda både buss- och tågkommunikationer från Knivsta till Uppsala.

  Den 5 november 2010 kunde Upsala Nya Tidning rapportera om att Alsike kloster numera är överfullt på grund av det stora trycket av illegala invandrare. Klostret sägs vara så fullt att man tvingas neka illegala invandrare rum där.

  Detta sammantaget med att den massiva invandringen till Sverige ökar år efter år och att samtliga 8 kommuner i Uppsala län och samtliga 26 kommuner i närliggande Stockholms län tecknat överenskommelser med länsstyrelsen respektive Migrationsverket om att ta emot asylsökande gör att situationen ter sig mycket oroande och allvarlig. Lägg därtill att det de senaste decennierna inte minst i Uppsala bildats parallella samhällen i invandrartäta bostadsområden som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja.

  Dessa illegala invandrare, som med politiskt korrekt nyspråk ibland kallas för ”papperslösa flyktingar”, är ingenting annat än brottslingar som enligt lag skall utvisas ur Sverige i enlighet med lagakraftvunna myndighetsbeslut. För det första är de inte flyktingar eftersom alla asylsökande med giltiga flyktingskäl får asyl i Sverige, ett land med kanske västvärldens mest liberala och extrema invandringspolitik.

  För det andra är de inte heller papperslösa eftersom man de facto får papper på sitt avslag. Däremot väljer de ofta att kasta detta, tillsammans med övriga identitetshandlingar, för att sedan bryta mot lagen. Det gör man till skillnad från de laglydiga asylsökande som återvänder till sina hemländer efter avslag på sin asylansökan.

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP), som är ansvarig för flyktingmottagandet i Uppsala kommun:

  1. Hur många illegala invandrare uppehåller sig i Uppsala kommun idag?

  2. Hur arbetar du och Uppsala kommun aktivt för att dessa illegala invandrare skall lämna Uppsala kommun och Sverige snarast möjligt?

  3. Har Uppsala kommun idag något samarbete med Polismyndigheten i Uppsala län angående att utvisa illegala invandrare i kommunen?

  4. Om svaret på fråga tre är nej, kommer du och Uppsala kommun att ta initiativ till att ett sådant samarbete om att utvisa illegala invandrare kommer på plats snarast möjligt?

  5. Hur kommer du och Uppsala kommun att arbeta för att förhindra att illegala invandrare uppehåller sig här?

   

 • Utrikespolitisk debatt i Uppsala med Kent Ekeroth (SD)

  Av Admin den 6 april 2011
  0

  Här finns den utrikespolitiska debatt på Uppsala universitetshus som Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth deltog i fredagen den 1 mars 2011:

  10 år efter elfte september

  Följande debattörer från riksdagspartierna medverkade:

  Jonas Sjöstedt (V), utrikespolitisk talesperson
  Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson
  Fredrik Malm (FP), utrikespolitisk talesperson
  Dèsirèe Pethrus (KD), utrikespolitisk talesperson
  Bodil Ceballos (MP), utrikespolitisk talesperson
  Jan Eliasson (S), tidigare utrikesminister
  Kent Ekeroth (SD), riksdagsledamot, ledamot i justitieutskottet, suppleant i EU-nämnden
  Karin Enström (M), riksdagsledamot, ledamot i utrikesnämnden, ordförande i utrikesutskottet

  Moderator var Lottie Cronestrand.

 • Riksdagsledamot Kent Ekeroth (SD) i utrikespolitisk debatt i Uppsala

  Av Admin den 1 april 2011
  0

  Idag fredagen den 1 april 2011 kommer Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth att representera partiet i en utrikespolitisk debatt på Utrikespolitiska förbundet Sverige, UFS, vid Uppsala universitet mot de övriga riksdagspartierna. Kent Ekeroth är SD:s ledamot i riksdagens justitieutskott och även partiets internationelle sekreterare.

  Debaten börjar kl. 14.00 och håller på till kl. 15.30, äger rum i Uppsala universitetshus och är en del av ett utrikespolitiskt konvent som UFS anordnar 1–2 april.

  Under konventet möts politiker, forskare, journalister, tjänstemän, organisationer och studenter. På årets konvent är temat religion och politik. Rubriken för debatten är: ”Vad har religionen för plats i samhället och hur påverkar religiösa värderingar den internationella politiken?”

 • Motioner om förbud mot tiggeri och medborgarförslag

  Av Admin den 28 mars 2011
  0

  Vid kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala kommun idag måndagen den 28 mars 2011 lämnade Sverigedemokraterna in sina två för denna mandatperiod första motioner till fullmäktiges presidium. Den ena motionen handlar om att förbjuda tiggeri på offentlig plats i Uppsala kommun och den andra om att införa möjligheten för medborgare i Uppsala kommun att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige.

  Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, kommenterar:

  – I våra två första KF-motioner för den nya mandatperioden tar vi sverigedemokrater upp två viktiga frågor, nämligen rätten till trygghet och privatliv i det offentliga rummet och att kommunen måste demokratiseras och minska avståndet mellan folkvalda och allmänheten. Båda dessa två frågor ligger helt klart i linje med Sverigedemokraternas politik om ökad trygghet på gator och torg samt stärkandet och vitaliserandet av demokratin.

  Nedan följer de två motionerna i sin helhet.

  Uppsala 2011-03-28

  Motion om förbud mot tiggeri

  På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer, och Uppsala är inget undantag. För Uppsalabornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. I dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör.

  Ofta organiseras tiggeriet av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Flertalet uttalanden från Polismyndigheten, bland annat i Tidningarnas Telegrambyrå 2007-04-11 och SVT Östnytt 2009-04-13, styrker denna bild. I UNT 2007-06-07 framgår dessutom att polisen och socialtjänsten i Uppsala vanligen inte ingriper mot denna verksamhet, vilket är ytterst beklagligt och allvarligt.

  Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerbart. Ibland utnyttjas även minderåriga i dessa syften.

  Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

  Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri.

  Det tiggeri som uppenbarat sig i allt större utsträckning i Uppsala på gågatan/Svartsbäcksgatan, vid Resecentrum och på andra ställen i staden skall inte tillåtas, och kommunen bör verka för att dessa tiggarligor avhyses omedelbart så att den allmänna ordningen kan återställas på stadens gator och torg.

  Ibland blir människor på exempelvis gågatan i Uppsala också påflugna av personer som säljer rosor och liknande, och även av gatumusikanter, vilket kan upplevas som störande. Sverigedemokraterna anser att det för all verksamhet av denna affärsmässiga sort på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller rosförsäljning, musik, loppmarknad eller annat.

  I bland annat Sala kommun i vårt västliga grannlän Västmanlands län har kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag från förvaltningen och de säkerhetsansvariga i samarbete med Brottsförebyggande rådet tagit fram en liknande komplettering till sin ordningsstadga som innebär att offentligt tiggeri förbjudes i kommunen, vilket kommunstyrelsen även tillstyrkt. Detta visar att beslutet är möjligt och genomförbart, om endast viljan hos kommunfullmäktige finnes.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

  • att Uppsala kommun i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats

  • att Uppsala kommun i sin lokala ordningsstadga skall kräva att all affärsmässig verksamhet på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats skall kräva tillstånd av Polismyndigheten

  Uppsala 2011-03-28

  Motion om medborgarförslag

  Demokratin behöver hela tiden hållas levande, framför allt i dessa tider då alltfler medborgare känner att deras politiker, inte minst på lokal nivå, inte lyssnar på deras åsikter. Sverigedemokraterna vill att den lokala demokratin skall stärkas, och genom medborgarförslag kan vi öka allmänhetens intresse för det som händer i kommunen och göra det möjligt för enskilda medborgare att göra sina röster hörda.

  Möjligheten för kommuner att införa rätten för kommunens invånare att lägga medborgarförslag har funnits sedan 2002. 194 av Sveriges 290 kommuner har infört detta samt 9 av våra 20 landsting och regioner, det vill säga två tredjedelar av kommunerna och hälften av landstingen.

  De eventuella administrationskostnader som tillkommer överväger fördelarna och vinsten med medborgarförslag, inte minst om man värderar direktdemokrati högt. När frågan tidigare behandlats i kommunfullmäktige har man bland annat hänvisat till en utvärdering av de sedan 2001 nya uppdragsnämnderna, men särskilt mycket konkret har inte hänt på området, trots att det gått cirka tio år. Uppsalabor vittnar om att det kan vara svårt att alltid få svar på sina frågor av kommunala tjänstemän och ser sig ibland förbisedda och att deras synpunkter och åsikter inte tas till vara.

  Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommun bör ansluta sig till de primärkommuner som infört medborgarförslag. I vårt eget län är det endast Tierps och Uppsala kommuner som saknar denna möjlighet. Vi har kunnat se i tidigare fall att våra kommunala politikers åsikter och viljor har gått stick i stäv med invånarnas, till exempel i frågor som Musikens hus eller ombyggnationer i city. Beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, påverkar i alla högsta grad kommunens invånare och dessa bör få rätten att påverka sin egen vardag på ett mer direkt sätt.

  Med bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta

  • att införa rätten för medborgare i Uppsala kommun att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige

  Se även:

  Tiggeri och demokrati i SD-förslag (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 19.10)
  ”Förbjud tiggeriet” (TV4 Nyheterna Uppsala, 2011-03-29 05.04)

 • Insändare i UNT om slopat dubbdäcksförbud

  Av Admin den 28 mars 2011
  0

  I dagens pappers- och nätupplaga av lokaltidningen Upsala Nya Tidning (UNT) har Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp följande insändare införd.

  SD vill slopa dubbdäcksförbud (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 09.37)

  Publ: 28 mar 2011 09:37 Uppdaterad

  Unt.se » Debatt

  SD vill slopa dubbdäcksförbud

  MILJÖ. I Upplandsnytt i tisdags meddelade Centerpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Stefan Hanna, att det mycket omdiskuterade dubbdäcksförbudet på Kungsgatan i centrala Uppsala kan komma att rivas upp och att han och hans parti är positivt inställda till detta.

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommun välkomnar beskedet från Hanna och menar att dubbdäcksförbudet inte fyllt sitt syfte utan i mångt och mycket ställt till med bekymmer för Uppsalas bilister och skapat onödiga risker för stadens trafikanter. Vi sverigedemokrater ser dubbdäcksförbudet som ett onödigt, byråkratiskt och verklighetsfrånvänt beslut som inte gagnar miljön och stadsluften i någon högre utsträckning utan endast försvårar för de Uppsalabor som väljer bilen. Det innebär dessutom en ökad trafikfara och kraftig försämring av trafiksäkerheten om väghållningen inte håller god kvalitet. Sverigedemokraterna anser att det finns andra och bättre metoder för att få en hållbar utveckling och bättre miljö.

  Att göra livet surt för stadens och landsbygdens bilister med ogenomtänkta punktförbud är inte rätt väg att gå. I stället bör kommunen satsa mer på exempelvis biogas och andra miljövänliga drivmedel men också utbyggd kollektivtrafik, inte att driva en rent bilfientlig politik. Att biltrafiken eventuellt minskat på Kungsgatan innebär i stället att dessa bilister tar andra, mindre vägar och gör om sina rutter, vilket leder till ökad klimatpåverkan och längre körsträckor.
  Vi sverigedemokrater välkomnar löftet från Hanna och ser fram emot ett samarbete i frågan liksom vid förra kommunfullmäktigemötet när SD, C och de rödgröna fällde majoriteten i en annan fråga. Tidigare har även KD ställt sig kritiskt till dubbförbudet. Det är hög tid att omvärdera tidigare ställningstaganden och ta fram hållbara och realistiska lösningar.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala

  Länk till inslaget i lokalradion:

  Dubbdäcksförbudet kan rivas upp (Sveriges Radio P4 Uppland, 2011-03-22 kl. 16.47)