Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 40

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Inslag i TV4 Uppsala om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 31 januari 2012
  0

  Igår måndagen den 30 januari 2012 hade TV4 Nyheterna Uppsala ett inslag om Sverigedemokraternas interpellation i Uppsala kommunfullmäktige om de muslimska badtiderna i Gottsunda.

  Tv-inslaget kan ses här.

  Debatten i kommunfullmäktige kan ses i efterhand via webb-tv här.

  Interpellationen och interpellationssvaret ifrån kommunalrådet Cecilia Forss (M) kan läsas här.

 • SR om muslimska badtider i Gottsunda

  Av Admin den 26 januari 2012
  0

  ”Studio Ett” i Sveriges Radio P1 uppmärksammade fredagen den 20 januari 2012 de muslimska badtiderna i stadsdelen Gottsunda i Uppsala:

  Fadimes betydelse idag (Studio Ett, 2012-01-20)
  ”Tillmötesgår patriarkala strukturer” (Upplandsnytt, 2012-01-24)

  Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige har sedan tidigare lämnat in en interpellation i ämnet:

  Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet

  Till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande

  På det kommunala Gottsundabadet anordnas så kallade tjejkvällar mellan klockan 18 och 20 på söndagkvällar. Detta marknadsförs på Fyrishovs hemsida med texten: ”Söndagar mellan klockan 18 och 20 har tjejerna hela Gottsundabadet för sig själva. Både gym och bad. En perfekt avslutning på veckan.” Vid en första anblick låter det både attraktivt och en smula gemytligt. Men när man skärskådar bakgrunden till det hela och reflekterar kring behovet av dessa tjejkvällar blir bilden en annan.

  Gottsunda är en stadsdel med en hög andel innevånare med utländsk bakgrund, många med rötter i muslimska länder, vilket medför att den muslimska kulturen får sägas vara utbredd i Gottsunda. Denna muslimska kultur tillåter inte män och kvinnor att bada tillsammans, ty risken att de badande kvinnorna skulle egga och hetsa upp männen vore alltför stor.

  På direkt fråga har företrädare för Gottsundabadet bekräftat att dessa tjejkvällar är tillskapade och avsedda just för muslimska kvinnor. Därom råder med andra ord inget tvivel.

  Detta är inte på något sätt unikt för Uppsala, utan förekommer på många platser runt om i landets kommuner. Det avspeglar sig även i skolornas simundervisning, där flickor med muslimsk bakgrund inte kan tillgodogöra sig undervisningen med hänsyn till deras religiösa bakgrund.

  Att då anordna särskilda tjejkvällar kan verka oskyldigt och behjärtansvärt, men är i själva verket förödande. Det skapar en onödig segregation och spär på det utanförskap som många av dessa flickor och kvinnor redan omfattas av. I stället måste vi från samhällets sida skapa förutsättningar för att män och kvinnor, oavsett kulturell och religiös bakgrund, kan leva och verka tillsammans, överallt i samhället – inklusive simbassängen.

  Med anledning av det ovan anförda vill vi rikta följande frågor till fritids- och naturvårdsnämndens ordförande:

  1. Anser du att detta är något positivt för integrationen och den kulturella sammanhållningen i Uppsala kommun?
  2. a) Om ja på föregående fråga, hur kan ökad uppdelning och åtskiljande mellan kvinnor och män bidra till att stärka den – typiskt svenska – jämställdheten?
  b) Om nej, vad avser du vidta för åtgärder för att förändra detta?

  Uppsala den 26 september 2011

   

 • SCB: SD ökar i Uppsala län

  Av Admin den 11 december 2011
  0

  Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar två gånger om året en stor partisympatiundersökning (PSU) – dels majmätningen i juni, dels novembermätningen i december.

  I den PSU som publicerades den 7 december 2011 går Sverigedemokraterna framåt i valkretsen Uppsala län. SD ökar från 0,6 procent i majmätningen till 2,2 procent i novembermätningen, det vill säga nästan en fyrdubbling.

  Den fråga som ställts till 176 röstberättigade i Uppsala län under november månad är vilket parti man tycker är bäst, varför de lokala mätningarna alltså inte avspeglar ett eventuellt valresultat. Det låga antalet intervjuer är också en osäkerhetsfaktor.

  Under 2010 fick partiet 1,7 procent i majmätningen och 1,1 procent i novembermätningen i Uppsala län. På riksnivå är i decembermätningen 2011 resultatet 5,7 procent.

  Mer information:

  Lokal november-PSU 2011
  Lokal maj-PSU 2011
  Lokal november-PSU 2010
  Lokal maj-PSU 2010
  status.st

 • Debattartikel om Uppsalas sfi-undervisning

  Av Admin den 15 november 2011
  0

  Följande debattartikel var införd i Upsala Nya Tidning den 27 oktober 2011. Sverigedemokraterna har även inlämnat en interpellation i ärendet till Uppsala kommunfullmäktige.

  Publ: 27 okt 2011 00:00
  Unt.se » Debatt

  Alliansen skapar sfi-haveri

  Privatiseringen av Uppsalas sfi-utbildning är den direkta orsaken till att resultaten försämrats kraftigt bland kommunens elever.

  UNT rapporterar 9/10 att resultaten för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) sjunkit markant i Uppsala kommun sedan majoriteten privatiserade delar av utbildningen 2007. På några år har Uppsalas sfi-utbildning gått från att vara en av de bästa i landet till en av de sämsta.

  En av de viktigaste delarna i anpassningen till det svenska samhället består av att lära sig det svenska språket. Därför är en gedigen svenskutbildning av yttersta vikt. Visserligen finns det många brister i dagens utbildning, men vi måste göra det bästa av situationen. Men när Sveriges fjärde största kommun dalar i statistiken för antalet godkända elever kan man definitivt inte säga att situationen är bra, utan åtgärder måste vidtas omgående.

  Den borgerliga regeringen har infört en så kallad sfi-bonus, ett bidrag på upp till 12 000 kronor till dem som avslutar sin sfi-utbildning med godkänt resultat. Syftet med bonusen är att öka motivationen för studierna och få upp resultaten. Nationellt sett har resultaten också ökat något de senaste åren. I Uppsala kommun har trenden dock gått i motsatt riktning. Endast en tredjedel av eleverna får godkänt, enligt en rapport som tillkommit på initiativ av Vuxenutbildningen Linnés rektor Lena Borgudd Nilsson.

  Efter att den borgerliga majoriteten 2007 upphandlade och delade upp sfi-undervisningen i Uppsala på tre anordnare – dels kommunala Vuxenutbildningen Linné, dels de privata företagen Lernia och Hermods – har resultaten fullkomligt rasat. Före 2007 låg andelen godkända på 45 procent mot genomsnittet på 33 procent medan det i dag är 35 procent i Uppsala mot rikssnittets 47. Dessutom har antalet timmar varje elev behöver för att klara sitt slutprov ökat med nästan 90 procent, från 400 till 750.

  Med anledning av detta har SD ställt en interpellation till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (FP) där vi vill veta vad kommunen avser att vidta för åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverigedemokraterna kräver att sfi-utbildningen i vår kommun förbättras avsevärt och återigen blir en av landets bästa.

  Sverigedemokraternas KF-grupp i Uppsala

  UNT 27/10 2011

 • SD Uppsala i medborgardialog om dubbdäcksförbud

  Av Admin den 17 maj 2011
  0

  Tisdagen den 10 maj 2011 deltog två representanter från Sverigedemokraterna Uppsala på den medborgardialog som Gatu- och trafiknämnden (GTN) i Uppsala kommun anordnade om det kontroversiella dubbdäcksförbudet på Kungsgatan och Vaksalagatan i centrala Uppsala.

  Medborgardialogen ägde rum på Scandic Uppsala Nord i norra Uppsala och lockade ett trettiotal deltagare. De som höll i föredraget var GTN:s ordförande, tillika kommunalrådet, Stefan Hanna (C), tjänstemän från Gatu- och trafikkontoret respektive Miljökontoret i Uppsala kommun samt en lokal trafikpolis från Polismyndigheten i Uppsala län.

  På dialogmötet fick SD-representanterna ställa en rad olika frågor om dubbdäcksförbudet, som bland annat försämrar trafiksäkerheten och slår mot både landsbygd och cityhandel. Överlag var det nästan enbart kritiska röster som hördes på mötet.

  Stefan Hanna (C) och tjänstemännen hade svårt att försvara och motivera det dubbdäcksförbud som endast två andra kommuner i landet, Stockholm och Göteborg, valt att införa, varav Göteborg nu överväger att avskaffa förbudet eftersom det inte gett önskad effekt.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet i Uppsala kommun som är emot dubbdäcksförbudet och som driver det som en viktig fråga. Vi lovar att återkomma till detta i vårt kommande kommunalpolitiska arbete eftersom vi vet att det är en viktig fråga för många Uppsalabor och eftersom det finns andra lösningar.