Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Pressmeddelande kring inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016

  På dagens kommunstyrelsemöte avhandlas ett ärende om huruvida kommunen ska börja köpa bostadsrätter åt nyanlända invandrare. Sverigedemokraterna kommer att yrka att ärendet ska avhandlas i kommunfullmäktige, och om det inte blir fallet kommer partiet att yrka avslag på ärendet i dess helhet.

  Simon Alm om ärendet:
  – ”Det här är ett djupt orättvist ärende. Det har inte tidigare varit aktuellt att lösa bostadsbristen för alla dem som är inom ramen för kommunens ansvar genom att syssla med uppköp av bostadsrätter. Av någon anledning är det nu aktuellt just för nyanlända invandrare samtidigt som inte minst ungdomar och hemlösa fortfarande har svårt att ordna egna boenden.”

  – ”Det här riskerar att trissa upp de redan höga bostadspriserna i kommunen, vilket blir konsekvensen tills man slutar agera köpare på bostadsrättsmarknaden. Den dagen kommunen sedan väljer att sälja bostäderna kommer konsekvensen bli den omvända. Kommunen ska inte agera bostadsspekulant på detta sätt.”

  Pressmeddelande
  Sverigedemokraterna Uppsala
  2016-10-19

 • Motion om minskat våldsanvändande mot offentliga verksamheter i Uppsala kommun

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Uppsala kommun har under den senaste tiden präglats av otrygghet. Tidningarna har rapporterat om bilbränder, allmän skadegörelse och stenkastning mot polis och räddningstjänst. Ofta har gärningsmännen inte kunnat identifierats eller så har polisen helt enkelt inte hittat någon misstänkt. Kommunen har gjort lite för att lösa problemet och Sverigedemokraterna motionerade därför om en rad förslag för att minska och komma till bukt med otryggheten i Uppsala kommun.

  Nedan kan du ta del av motionen i dess helhet.

  Motion om att minska våldet mot offentliga verksamheter i Uppsala

 • Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Vid senaste kommunfullmäktige lämnade Sverigedemokraterna in två interpellationer, varav en handlade om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar. Under 2015 kom det ett stort antal invandrare till Sverige som påstod sig vara under 18. Majoriteten i Uppsala kommunfullmäktige beslutade att skatten skulle höjas och om en rad stora besparingspaket, riktat mot flera verksamheter, för att stärka kommunens svaga finanser.

  Uppsala kommun har tagit emot en stor andel av dessa ensamkommande invandrarungdomar. Det kommer därför få stor påverkan om ersättningarna förändras. För att även kunna ha en givande faktabaserad debatt om ämnet är det även klokt att fastställa vad kostnaden prognostiseras bli under 2016.

  Nedan kan du ta del av interpellationen i dess helhet.

  Interpellation om kostnadsläget avseende ensamkommande invandrarungdomar

 • Interpellation om Bolandgymnasiet

  Av davidperez den 24 oktober 2016
  0

  Vid senaste kommunfullmäktige lämnade Sverigedemokraterna in två interpellationer, varav en handlade om Bolandgymnasiets nedläggning. Nedläggningen gjordes för att spara kommunen pengar och trots att det har gått mer än ett år sedan kommunen beslutat om nedläggningen så finns det ännu ingen lösning i sikte.

  Nedan kan du ta del av interpellationen i dess helhet.

  Interpellation om Bolandgymnasiets lokaler

 • SD säger nej till storregioner

  Av linneabjuhr den 4 oktober 2016
  0

  På kommunstyrelsen sammanträde i Uppsala igår avhandlades ärendet om storregioner. Uppsala kommun har nu sagt ja till storregioner. Endast Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade emot. Nedan kan ni läsa Sverigedemokraternas yttrande över ärendet.

  Nej till regional indelning

  Förslaget om att bilda en storregion Svealand motiveras med att indelningskommittén vill ha jämnstora län och landsting/regioner avseende befolkningsstorlek. Fördelen ska vara att dessa ska ha likvärdiga villkor när det kommer till att förhandla och konkurrera om resurser ovanifrån. Detta är ett i grunden felaktigt synsätt. Staten ska tillse att riktade resurser fördelas utifrån ett nationellt klokt synsätt, och inte tillmötesgå endast den eller dem som utövar störst påtryckningar.

  Landsting och regioner har idag stora ekonomiska bekymmer. Dessa löses inte genom sammanslagningar. Problemen är strukturella som massinvandring, åldrande befolkning och prisutveckling i förhållande till skatteunderlagsutvecklingen. Sammantaget ökar resursbehoven fortare än skatteintäkterna. Det löses inte av större regioner.

  Effektiviseringar kan uppnås genom större samverkan inom en rad områden. Vad gäller dessa områden sker redan idag samarbeten såsom exempelvis för sjukhustransporter med flyg, Skandionkliniken och inom ramen för sjukvårdsregioner. Dagens län, regioner och landsting behöver därmed inte förändras då stordriftsfördelar redan idag uppnås genom samverkan.

  En storregion skulle innebära en omfattande svårighet att föra en offentlig debatt. Endast i Uppsala län behöver debatten redan idag föras i minst tre massmedier för inkludera en relevant andel och bredd av länets invånare. I en region Svealand skulle antalet nödvändiga mediala plattformar bli betydligt mer svårhanterbar för debatt och opinionsbildning. De nationella medierna är inte lika ändamålsenliga för offentlig debatt som de idag existerande lokala och regionala alternativen.

  I de fall medborgare vill tvinga fram ett ställningstagande angående huruvida en folkomröstning ska hållas i en konkret fråga kommer det att bli betydligt svårare. Minst 10 procent av väljarna behövs för att uppnå detta, vilket är svårt redan idag. Med en storregion blir det nästintill omöjligt att uppnå av flera skäl. Praktiskt är det svårt att ordna underskrift från cirka 6 gånger så många röstberättigade, engagemanget för Uppländska sakfrågor kan komma att vara bristande i dagens andra län och bristen på gemensam offentlig debatt medför svårigheter att väcka intresset brett hos väljarna i en storregion.

  Förändringarna är omfattande för hur väljarna ska kunna påverka och styra de frågor som nuvarande landsting och regioner ansvarar för. Det behöver antingen hållas ett val emellan och/eller en folkomröstning innan detta ärende avgörs. Annars kommer legitimiteten för en förändring att saknas.

  Sammanfattningsvis är bedömningen att en storregion saknar förankring hos och relevant nytta för väljarna. Svaret är därmed nej till indelningskommitténs förslag om regional indelning.

   

  Ovanstående är Sverigedemokraternas yrkande till yttrande avseende regional indelning.

  Uppsala den 3 oktober 2016 Simon Alm Gruppledare (SD)

  IMG_7259(3)