Motioner om förbud mot tiggeri och medborgarförslag | Sverigedemokraterna Uppsala

Motioner om förbud mot tiggeri och medborgarförslag

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala kommun idag måndagen den 28 mars 2011 lämnade Sverigedemokraterna in sina två för denna mandatperiod första motioner till fullmäktiges presidium. Den ena motionen handlar om att förbjuda tiggeri på offentlig plats i Uppsala kommun och den andra om att införa möjligheten för medborgare i Uppsala kommun att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige.

Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige, kommenterar:

– I våra två första KF-motioner för den nya mandatperioden tar vi sverigedemokrater upp två viktiga frågor, nämligen rätten till trygghet och privatliv i det offentliga rummet och att kommunen måste demokratiseras och minska avståndet mellan folkvalda och allmänheten. Båda dessa två frågor ligger helt klart i linje med Sverigedemokraternas politik om ökad trygghet på gator och torg samt stärkandet och vitaliserandet av demokratin.

Nedan följer de två motionerna i sin helhet.

Uppsala 2011-03-28

Motion om förbud mot tiggeri

På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer, och Uppsala är inget undantag. För Uppsalabornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. I dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör.

Ofta organiseras tiggeriet av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Flertalet uttalanden från Polismyndigheten, bland annat i Tidningarnas Telegrambyrå 2007-04-11 och SVT Östnytt 2009-04-13, styrker denna bild. I UNT 2007-06-07 framgår dessutom att polisen och socialtjänsten i Uppsala vanligen inte ingriper mot denna verksamhet, vilket är ytterst beklagligt och allvarligt.

Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerbart. Ibland utnyttjas även minderåriga i dessa syften.

Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri.

Det tiggeri som uppenbarat sig i allt större utsträckning i Uppsala på gågatan/Svartsbäcksgatan, vid Resecentrum och på andra ställen i staden skall inte tillåtas, och kommunen bör verka för att dessa tiggarligor avhyses omedelbart så att den allmänna ordningen kan återställas på stadens gator och torg.

Ibland blir människor på exempelvis gågatan i Uppsala också påflugna av personer som säljer rosor och liknande, och även av gatumusikanter, vilket kan upplevas som störande. Sverigedemokraterna anser att det för all verksamhet av denna affärsmässiga sort på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller rosförsäljning, musik, loppmarknad eller annat.

I bland annat Sala kommun i vårt västliga grannlän Västmanlands län har kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag från förvaltningen och de säkerhetsansvariga i samarbete med Brottsförebyggande rådet tagit fram en liknande komplettering till sin ordningsstadga som innebär att offentligt tiggeri förbjudes i kommunen, vilket kommunstyrelsen även tillstyrkt. Detta visar att beslutet är möjligt och genomförbart, om endast viljan hos kommunfullmäktige finnes.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

• att Uppsala kommun i sin lokala ordningsstadga skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats

• att Uppsala kommun i sin lokala ordningsstadga skall kräva att all affärsmässig verksamhet på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats skall kräva tillstånd av Polismyndigheten

Uppsala 2011-03-28

Motion om medborgarförslag

Demokratin behöver hela tiden hållas levande, framför allt i dessa tider då alltfler medborgare känner att deras politiker, inte minst på lokal nivå, inte lyssnar på deras åsikter. Sverigedemokraterna vill att den lokala demokratin skall stärkas, och genom medborgarförslag kan vi öka allmänhetens intresse för det som händer i kommunen och göra det möjligt för enskilda medborgare att göra sina röster hörda.

Möjligheten för kommuner att införa rätten för kommunens invånare att lägga medborgarförslag har funnits sedan 2002. 194 av Sveriges 290 kommuner har infört detta samt 9 av våra 20 landsting och regioner, det vill säga två tredjedelar av kommunerna och hälften av landstingen.

De eventuella administrationskostnader som tillkommer överväger fördelarna och vinsten med medborgarförslag, inte minst om man värderar direktdemokrati högt. När frågan tidigare behandlats i kommunfullmäktige har man bland annat hänvisat till en utvärdering av de sedan 2001 nya uppdragsnämnderna, men särskilt mycket konkret har inte hänt på området, trots att det gått cirka tio år. Uppsalabor vittnar om att det kan vara svårt att alltid få svar på sina frågor av kommunala tjänstemän och ser sig ibland förbisedda och att deras synpunkter och åsikter inte tas till vara.

Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommun bör ansluta sig till de primärkommuner som infört medborgarförslag. I vårt eget län är det endast Tierps och Uppsala kommuner som saknar denna möjlighet. Vi har kunnat se i tidigare fall att våra kommunala politikers åsikter och viljor har gått stick i stäv med invånarnas, till exempel i frågor som Musikens hus eller ombyggnationer i city. Beslut som tas i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, påverkar i alla högsta grad kommunens invånare och dessa bör få rätten att påverka sin egen vardag på ett mer direkt sätt.

Med bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta

• att införa rätten för medborgare i Uppsala kommun att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige

Se även:

Tiggeri och demokrati i SD-förslag (Upsala Nya Tidning, 2011-03-28 kl. 19.10)
”Förbjud tiggeriet” (TV4 Nyheterna Uppsala, 2011-03-29 05.04)